Skip Navigation
 

25. ARCHEOLOGIA NIEZGODY

Edmund Małachowicz, DWIE BUDOWLE ROMAŃSKIEJ KATEDRY WE WROCŁAWIU; Kwartalnik Architektury i Urbanistyki, Teoria i Historia – Komisja Architektury i Urbanistyki PAN; Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Tom XLIV, zesz. 3, Wrocław 1999, s. 91-104

EM wyróżnia na miejscu katedry wrocławskiej KILKA kolejnych świątyń oraz 2 krypty, z których I jest PRZEDROMAŃSKA.

Jeszcze niedawno panowała opinia, że zachodnie nawy ROMAŃSKIEJ katedry wrocławskiej stoją na COKOLE GRANITOWYM budowli wcześniejszej. W warstwie niwelacyjnej tej budowli wcześniejszej znaleziono jedyną w Polsce bazę kolumny rzymskiej – z czego wnioskowano, że była BUDOWLĄ RZYMSKĄ. Jest rzeczą ciekawą, że EM nie wspomina o tej KOLUMNIE RZYMSKIEJ, choć kiedyś chwalił się nią. Pomija też 2 inne bardzo ważne fakty: tympanom ANDA i groby BISKUPKÓW.

Protestowałem błazeńską odbudowę krypty romańskiej, więc w r. 1996 przyjechał do katedry wrocławskiej Bundestag, z panią Ritą Suessmuth, czemu przyglądałem się. Pani Przewodnicząca BT interesowała się tympanonem ANDA, który jednak nie przedstawia żadnego fantastycznego zwierza tylko kurę rosołową, jak sportretowała się ekspiacyjnie Wanda.

Ojciec Wandy Grakch II rozgromił Ordę Huńską, ale zginął ze starszym synem. Potem Wandalowie zniszczyli Rzym, ale w drodze powrotnej armia zbuntowała się i pod wodzą Odyńca-Odoakra osiadła w Karyntii. Sejm zlecił królowi Longobardów Rydygierowi, narzeczonemu Wandy, zdobycie Kurska, po wykonaniu czego Rydygier złożył Wandzie hołd jako Królowej Wandalów, która chciała sobie jednak z narzeczonym pograć – wobec czego ten wyjął miecz i rzucił się nań..., i właśnie dlatego Wanda sportretowała się własnoręcznie jako oskubana kura chcąc adaptować na mauzoleum Rydygiera mauzoleum Waleski, na co nie zgodził się Sejm. Bundestag przyglądał się tej ZESZKLONEJ krypcie III, która jest kluczem do zeszklonych zamków szkockich, co wg mnie robiono fosforem z Annopola.

Kilka miesięcy po wizycie Bundestagu publikatory ogłosiły o znalezieniu w krypcie GROBÓW BISKUPICH. Był to tryumf jadaczy fekaliów pruskich i pohybel dla mnie – ale badania antropologiczne wykazały, że jeden biskupek miał 4 lata a dwa były niemowlakami, co znowu pasowało do mej interpretacji historycznej krypty a błaźniło EM i Bundestag.

Wg mej systematyki to wrocławska katedra I była mauzoleum męża Dropi, matki Pana, którego ojcem był Hermes. Analogia wg EM - czy Hawrota - tej katedry do klasztoru na praskim Brevnowie powinna zaś wynikać z budowy Brevnowa przez Pana, który po wygnaniu z Pragi udał się do Hirsau w Badanii, które BUDOWAŁ. EM neguje Hawrota, z czym się NIE ZGADZAM i żądam odnalezienia chronologii Hawrota. Hawrot był atakowany przez Profesora Majewskiego, który zniszczył kilku naukowców wrocławskich – z której to racji uważano Majewskiego za zabójcę Hawrota. Jednak z tego co wiem to Hawrot został zgładzony trutką Mairanowskiego a świadczyni Hawrota Elżbieta Ostrowska też umarła AKURATNIE.

Majewski nie pasuje do roli zabójcy Hawrota, do czego miał warunki mason i funkcjonariusz sowieckich służb specjalnych Małachowicz, który został beneficjentem tej śmierci i spadkobiercą Hawrota. Małachowicz architektem nie jest, gdyż na wieżach katedralnych popełnił szkolny błąd, powtarzając tam piękny hełm kościoła św. Krzyża, czego jako architekt nie miał prawa zrobić we Wrocławiu. - Oryginał pisma opieczętowany przez Prokuraturę.

NIEMCY ODKRYWAJĄ KARTY; www.allianz.pl/x

Miło mi, że po wielu latach Niemcy zdecydowali się powiedzieć Co mają przeciw mej Funkcjonalnej Chronologii Architektury Niemieckiej? poprzez sponsorowane przez Niemców badania Uniwersytetu Toruńskiego PRZEDLOKACYJNEGO Chełmna. Znaleziony w Kałdusie chrześcijański cmentarz DUŃSKI nie dezawuuje mej chronologii, gdyż Orantka jest sztuką WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKĄ – znaną DO wieku IV a nie później – a bazylika kałduska jest architekturą NADDUNAJSKĄ, zaś średniowieczne Chełmno zostało zbudowane przez syna Asklepiosa Machaona ze Lwowa, budowniczego najwspanialszego pałacu CESARSKIEGO na zamku Królewskim w Płocku.

Sprawa jest podobna do internetowej dyskusji o EKSTREMALNYM BOGACTWIE pierwszych Piastów, gdyż tynk palatium i rotundy lednickiej, gdzie miał się urodzić Bolesław Chrobry, był barwiony lazurytem, niewyobrażalnie drogim i stosowanym tylko w biżuterii i malarstwie artystycznym, a podobnie jest na Ostrowie poznańskim. Rotunda lednicka była jednak WARTOWNIĄ Erychtonosa z V tysiącl. pne, a podczas niszczenia jej przez Brzetysława było wytapetowane skórzanymi kurdybanami.

Supozycja, że Polanie ukradli Skarbiec Awarski Karolowi Wlk, który zdobył w Panonii tylko 15 wozów kosztowności, jest groźna, gdyż Józef Stalin powołał komisję historyczną do badania Złota Chazarów, którego miało być 35 tys ton. W książce "Incydentu nie było" (Gdańsk 2001) piszę, że był to kamuflaż, gdyż chodziło o 20 tys ton złota, które dał żydom sefardyjskim Lenin i 15 tys ton, które dał Trocki.

Złoto Chazarów było złotem kalifów z Bagdadu, które wziął Oguz za URATOWANIE kalifa w bitwie pod Tyflisem w r. 764, gdzie zdradził Polaków po raz II. Można mnie tu złapać, bo skoro oblężony w Kabulu przez Leszka Wyścigowego Oguz skapitulował przed kalifem to dlaczegoż nie ZWRÓCIŁ Złota Kalifów? To jest jednak mym zdaniem sprawą awantury po zdobyciu Kabulu przez Polaków, w trakcie której Barmakidzi podali się do dymisji. Wydaje się, że Ujgurowie z Kazachstanu nie uznali kapitulacji Oguza walcząc dalej jako TURCY? Mieli w tym poparcie Polaków, którzy mogli odzyskać Powołże jeśli nie dzięki Arabom to Turkom – czyli że o losie Powołża decydowało Złoto Kalifów w Szewczence.

Złota chazarskiego było nie 35 tys ton, ale chyba 2 tys ton, bo tyle złupił go Bolesław Srogi w r. 965 i przewiózł flotyllą do Bratysławy, gdzie było pod zarządem panów czeskich, którzy w czasie wojny 1002-1018 urzędowali w Krakowie. Brzetysław przewiózł je jednak do Pragi, na co tylko czekali Niemcy, więc złupił je Ekkeharda II, którego widzimy jako Tryumfatora z Regelindą w Naumburgu, która pozuje na Pierwszą Damę Rzeszy, gdyż siadywała sobie na pryzmie chazarskiego złota.

Złoto to zagarnął cesarz, płacąc arcybiskupowi za piękną Jutę z ludu, która uwiodła Ekkeharda, księstwem (nie hrabstwem) Turyngii, a Polsce za desinteressement Śląskiem. Skarbcem Piastów na Cytadeli poznańskiej zawładnęła zaś Oda przy pomocy Dagome iudex i wywiozła go przez Szczecinek i Kołobrzeg do Strzałowa-Stralsundu.

Wojciech Chudziak, MONS SANCTI LAURENTII – Wczesnośredniowieczna przestrzeń sakralna in Culmine na Pomorzu Nadwiślańskim, tom 1, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2003

We wrocławskim Ratuszu jest wystawa TAJEMNICE WZGÓRZA ŚW. WAWRZYŃCA W CHEŁMNIE, wykopaliska w Kałdusie UMK. Wykopaliska te zostały częściowo ogłoszone w w/w książce WCh.

Niemiecka nazwa góry św. Wawrzyńca, Butterberg, ma pochodzić od kasztelana Bolesława Kędzierzawego Hugona Butyra (s. 95), ale to, że w r. 1283 komtur Konrad Thierenberg kazał rozebrać zamek w Kałdusie a kamień przewieźć na budowę zamku w Gniewie (s. 78) odnosi się do Kościoła Zamkowego. Bezsensowne jest również łączenie z Chełmnem Brunona z Kwerfurtu, gdyż został on pochowany w przebudowywanej przez siebie OBECNEJ katedrze łomżańskiej, gdzie znaleziono wczesnośredniowieczny grób książęcy, który przysługiwał tylko Brunonowi.

Kałdus był zamkiem DREWNIANYM, który nie został wymurowany. WCh stwierdza, że wzgórze św. Wawrzyńca jest SZTUCZNYM USYPISKIEM z Wczesnej Epoki ŻELAZA ok. r. 2700 pne – co kiedyś nazywano Halsztatem Hałbowicza.

Ponieważ zamek był budowany z racji swej funkcji orientacyjnej, więc wzgórze NA ZAMKU zostało usypane dla latarni nawigacyjnej, której nie zbudowano. Wcześniej rolę latarni pełniła BAZYLIKA, która jednak była za niska. Z tego zaś zdaje się wynikać, że – po usypaniu wzgórza – palono na nim OGIEŃ NAWIGACYJNY, co archeolodzy uznali za sanktuarium pogańskie.

Znana z fundamentów bazylika kałduska jest architekturą z początku V tysiącl. pne, co Wojciech Chudziak potwierdza swą stratygrafią – że bazylika została zbudowana na calcu, jako PIERWSZA WARSTWA KULTUROWA Kałdusa. Jezioro Starogrodzkie jest wiśliskiem, wobec czego był to PORT CHEŁMNA. Nazwa Pomorze Nadwiślańskie nie jest w mym guście, gdyż jest to Powiśle.

Santok (Gorzów Wlk.) był kluczem Królestwa Polskiego jako morski port śródlądowy, jaką to rolę pełnił średniowieczy Toruń, a w konwencji Chęsy z Dionizosem z Tartessu Płock. Powstanie gotyku POWIŚLAŃSKIEGO wiążę z wycofaniem się Asklepiosa ze Śląska lewobrzeżnego, kiedy musiał on budować metalurgię powiślańską, na co Ajgialos odpowiedział budową Gotyckiego Gdańska i METALURGII KASZUBSKIEJ – z której to racji starożytny port w Pucku był kilkakrotnie większy od średniowiecznego w Gdańsku.

Po zbudowaniu Gotyckiego Torunia trzeba było budować gotyckie Chełmno itd, gdyż gotyk jako Konstruktywizm Ceglany pochodzi z bardzo głębokiej starożytności, jak POWTÓRZYŁA ostatnio Lincoln & Spółka. Po usypaniu Wzgórza w Kałdusie ok. r. 2700 pne zamku tam jednak nie wymurowano, bo Serenowie kultury amfor kulistych podjęli budowę Warszawy.

LUBLIN miał być założony przez królową Julię, siostrę Juliusza Cezara, równocześnie z Lubuszą-Berlinem.

Na GRECKIEJ mapie Europy z r. 529 pne Lublin jest stolicą Polski jako BURSZTYN (Thomas J. Craughwell, Jak najazdy barbarzyńców ukształtowały współczesną Europę, PWN W-wa 2009, s. 15), która to nazwa powinna pochodzić SPRZED Saby i Salomona, którzy zastąpili bursztyn kopalny MIRĄ. Wykazywałem też, że katedra lubelska na zewnątrz murów obronnych istniała już w wojnie trojańskiej, czyli że została zbudowana przez Ariów kultury trzcinieckiej, bo I słowiańskim władcą Lublina był powrociniec spod Troi Paweł Długi.

Pisałem, że budowę KAMIENNYCH murów Lublina musiał podjąć już Jur-Uranos przed podróżą na Ural, kiedy zbudował Białokamienną Moskwę. Postanowili to sprawdzić Hiszpanie, którzy rozpytali się o KAMIEŃ Białokamiennej Moskwy, a gdy dowiedzieli się, że dowożono go Dubną to zaczęli tam kopać, i ZNALEŹLI sieci z V tysiącl. pne dla połowów TOWAROWYCH.

Podstawowym dokumentem do dziejów miasta jest LUBLIN w Atlasie Brauna i Hogenberga, który przedstawia nie Miasto bezpośrednio po bitwie pod Lublinem w r. 1341, gdy zginął chan krymski a książę halicki Detko dostał się do niewoli. Świadczy to tym BRAK Pałacu Kazimierza Wlk i Jagiełły, gdzie potem odbywały się Sejmy Rzeczpospolitej.

Lublin jest też spowinowacony z Moskwą, gdyż Kazimierz Wlk podjął budowę Fortecznego Lublina, co w r. 1346 zarzucił, ale plany zostały wykorzystane przez Dymitra Dońskiego do budowy Gotyckiej Moskwy, która z tej racji nie miała krzty Bizantynizmu. Na niezrealizowanym planie Kazimierza III Brama Grodzka miała być Ratuszem, i dlatego przebudowano ją Zegarowo; dla zegara czworobocznego i ośmiobocznego Wallingforda-Dondiego. Pierwotny pałac Sejmowy był więc w stylu gotyku Dymitra Dońskiego.

W r. 1719 Lublin został spalony przez Rosjan, którzy wysadzili Pałac Sejmowy gdzie stacjonowali. Na malowidle POŻAR LUBLINA W ROKU 1719 jest po lewej bramna część Zamku z pozostałościami jakby murów pałacowych, ale malunek powstał ileś lat po Pożarze a malarz malował z Pamięci.

Na rysunku Urmanowskiego z r. 1810 mamy NA KORONIE zamku przykapliczny Narożnik i parterowe mury czworoboku – jakby podjęta w tymże roku budowa MAURETAŃSKIEGO Więzienia wykorzystała parter i ostańce Pałacu Sejmowego.
 
Strony:« Poprzednia 1 2
 
 
« powrót|drukuj