Skip Navigation
 

27. ARCHITEKTURA POLSKA

Z polityką śródziemnomorską zdaje mi się też łączyć budowa zamku Lanckorona w Beskidzie Makowskim jako stacji pocztowej i sygnalizacyjnej do Triestu i Splitu. Z czasów rzymskich mamy tylko przesłanki architektoniczne, jak legenda o budowie Środy Śląskiej przez jeńców rzymskich czy Dzierżoniowa przez Łukasza, który dorobił się w służbie u Dioklecjana oraz zamku GOCKIEGO na cytadeli Napoleona w Gdańsku.

Miałem zajęcia z nacjonalistką Elżbietą Ostrowską, asystentką Koćki i Hawrota. Mówiła, że archeolodzy "spodziewają się" znaleźć – jakby na cytadeli krakowskiej – coś NA MIARĘ pałacu Dioklecjana w Splicie. Ponieważ Krakowska Szkoła Archeologiczna zamówiła we Wrocławiu chronologię architektury Krakowa to pojechał tam Hawrot, który zametrykował TEN kościół na kulturę łużycką a TEMTEN na trzcieniecką. Potem sprowadzono historyka architektury z Oxfordu, który zametrykował wszystko, jak leci, Kazimierzem Wlk, bo ZASTAŁ POLSKĘ DREWNIANĄ A ZOSTAWIŁ MUROWANĄ – na jakiej to podstawie Lwowsko-Wrocławską Szkołę Archeologiczną i Historyczno-Architektoniczną WYTRUTO choć Kazimierz ten zbudował w Krakowie tylko Barbakan.

W r. 830 Ludwik Lebediusz rozgromił nad Wołgą Ordę Turecką, w czym pomagał mu Ludwik Niemiecki, który został za to polskim Wojewodą Śląska. Gdy Lebediusz podjął podbój fińskiego Powołża to Ludwik wyprawił się na Paryż, a gdy sejm Franków wyprosił go to przyprowadził do Wrocławia warsztat minsteru strasburskiego, który odbudował obecną farę św. Elżbiety.

Po buncie synów cesarskich Ludwik został Królem Bawarii, ale senior Lotariusz wypędził go więc ten uciekł do Polski, gdzie złożył hołd witeziowi Lebediuszowi, który najechał Rzeszę Karolińską i podzielił na 3 królestwa. Najazd ten miał wpływ na architekturę polską, gdyż została wówczas sformułowana gotycka DRAPERIOWA ARCHITEKTURA HALOWA z interpretacji bazylikowego minsteru strasburskiego Lotariusza. Kościoły Lebediusza na terenie dzisiejszej Polski zostały przebudowane, ale możemy podziwiać jego katedrę na zamku w Miśni.

Nasza historiografia przedjezuicka mówi, że Popiel II ożenił się z Niemką, która skłoniła go do otrucia stryjów, co wywołało powstanie i najazd wielkomorawski. Wygląda na to, że tuż przed oblężeniem Płocka Popiel kazał synowi Sobiesławowi przewieźć skarby z Płocka do zamku GOCKIEGO na Cytadeli Napoleona w Gdańsku.

W r. 899 Prawdzice rozgromili Piastów pod Łodzią a rok później zabili cesarza Arnulfa i jego syna, króla Lotaryngii Wielkiej Dwukroćmężnego, co zlikwidowało Rzeszę Karolińską. Gdy Francuzi zajęli Lotaryngię Wielką to sejm niemiecki uznał protektorat Prawdziców, z przyjęciem handlowego kodeksu św. Mikołaja i gotyckiej architektury HALOWEJ, nazywanej gotykiem saskim, uważanej za narodową architekturę niemiecką.

Dobrawa czeska była fundatorką halowych kościołów parafialnych Wielkopolski, o czym świadczy jej mauzoleum w postaci kaplicy Mariackiej na Ostrowie poznańskim. Ponieważ Poznań na stolicę się nie nadawał, gdyż mógł być zatopiony tamą poniżej, więc Mieszko I budował Drugi Londyn w Szczecinie. Było to miasto dużo większe od Szczecina magdeburskiego, z czego kilka obiektów zachowało się. Tak jak Szczecin miał być budowany na wzór Londynu, tak Eryk Zwycięski budował na wzór Szczecina Sztokholm. W obu miastach podstawą były olbrzymie groble forteczne.

Bolesławowi Chrobremu przypisuję budowę Brzegu, fary namysłowskiej i kościoła Bydlnego w Gnieźnie Wlkp, obecnie archikatedry, oraz wieży cytadelowej we Wrocławiu. Chrobry podjął też budowę IMPERIALNEJ katedry w Kruszwicy – pomnika pokoju budziszyńskiego w r. 1018 – ale ukończył ją Masław. W r. 1096 Kruszwica została zburzona przez Sieciecha, który na katedrę się nie targnął, a ostatnia wzmianka o tej świątyni pochodzi z r. 1325, wobec czego mogła zostać zburzona przez Krzyżaków. Świątynia ta powinna być na Świątnikach.

Katedra gnieźnieńska Musiała być budowana od zajęcia przez Chrobrego Poznania w r. 992 do zajęcia Szczecina w 995 ze względu na wywieziony przez Odę z Cytadeli poznańskiej do Kołobrzegu skarbiec Piastów, gdy budowano Brzeg. Poza tymi 5 obiektami mamy jeszcze jeden pewny obiekt architektury chrobrowskiej, w postaci PRZEBUDOWANEJ przez Brunona z Kwerfurtu kolegiaty w Łomży, obecnie katedry. Jest to ważne ze względu na powinowactwo jej do katedry w Kwidzyniu oraz kościoła parafialnego w Malborku, co umożliwia przypisywanie ich Prawdzicom.

Przebudowa Krakowa za Bolesława Śmiałego była ostatnią wielką akcją budowlaną Polski do czasów Kazimierza Wlk. Wkrótce potem Bolesław Śmiały zniszczył metalurgię kurską, co spowodowało wieki głód, gdyż ciężkie pługi scytyjskie produkowano tylko w Kursku. Od barbarzyństwa uratowali Europę wtedy Francuzi, którzy wynaleźli pług lekki, ciągniony przez jednego konia, który upowszechnili cystersi. Stawia to sprawę architektury cysterskiej, jakiej NIE BYŁO, gdyż klasztory cysterskie powstawały przez przyjęcie reguły cysterskiej przez klasztory benedyktyńskie.

Tradycja śląska mówi, że Włostowicowie zbudowali 77 kościołów, ale ja po przeanalizowaniu kilku stwierdziłem, że były to renowacje. Mogę też powiedzieć, że nie było żadnych szkół muratorskich Brunsberga, Stetheimera czy Andrzeja z Bnina tylko takie warsztaty konserwatorskie – choć udało mi się znaleźć prezbiterium Andrzeja z Bnina i 2 kościoły przedłużone przez Stetheimera. Była natomiast szkoła muratorska i architektoniczna Parlerów, co ja uważam za kontynuację GOTYKU SZTAUFÓW, ale w XIV w. nie zbudowano ani jednaj katedry (A history of world societies, V. I, Boston 1984, s. 487).

Mieszko I budował Drugi Londyn, Chrobry stołeczną Kruszwicę a Kazimierz Mnich przeniósł stolicę do Krakowa. KRAKÓW w Kronice Schedla nie da się zidentyfikować topograficzne, gdyż jest to miedzioryt z czasów Chrobrego a dzisiejszy Kraków staromiejski został zbudowany za kontrybucję bizantyjską przez Stanisława Szczepanowskiego, który kazał miasto rozebrać, nadsypać o 2-3 m, i wybudować miasto GODNE KORONACJI ZDOBYWCY AZJI. Pierwotny kościół Mariacki był nieco wyższy, gdyż po zarwaniu sklepień przez Mongołów już się ich na poprzedniej wysokości założyć nie dało.

Mam artykuł: Bożena i Wojciech Dzieduszyccy, "Średniowieczne i nowożytne dary monetarne złożone w pochówkach kościoła św. Piotra w Kruszwicy", w którym jest mapka Kruszwicy z jakby potężnym zamkiem w Łagiewnikach – 12 razy większym od Mysiego. Wiadomo, że Popiel Gnuśny budował Kruszwicę, gdyż bał się Hunnów czyli Turków, a potem Bolesław Chrobry budował tam imperialną katedrę św. Wita.

Bolesławowi Krzywoustemu, a właściwie jego żonie Salomei, można przypisać zaś GOTYCKĄ kolegiatę głogowską, przypisywaną Salomei Wielkopolskiej. Kolegiatę wiślicką ufundowała faworyta Kazimierza Sprawiedliwego, która sportretowała się tam jako Becząca Baba. Kolegiata ta ma podstawowy błąd architektoniczny.

W l. 1273–82 Henryk Probus wybudował na wrocławskim Ostrowie kolegiatę Świętego Krzyża, który to warsztat wzniósł potem wspaniałą farę lubelską. W Polsce jedynym dziełem architektury Sztaufów jest wystrój wież katedry wrocławskiej biskupa Nankiera. Kazimierz Wlk kościołów nie budował i nie zezwalał na budowanie ich, ale odnawiał stare i kazał rozbierać kościelne wieże forteczne – żeby Polacy, Broń Boże się w nich nie chowali przed najeźdźcami – boć to śmierć pewna! Zbudował jednak szereg twierdz na wschodzie i podjął budowę FORTECZNEGO Lublina, czego po rozbiciu Wielkiej Ordy pod Bełzem, Suczawą i nad Sinymi Wodami zaniechał. Wg tych planów zbudowano Kreml Dymitra Dońskiego, który podziwiamy. Jedynym pewnym dziełem Kazimierza Wlk w Krakowie jest Barbakan.

Największą twierdzą w północnej Polsce był Wyszogród nad Wisłą, naprzeciw Bydgoszczy, zdobyty przez Krzywoustego na Prawdzicach przy pomocy Węgrów. Zajęcie Wyszogrodu przez Krzyżaków w r. 1328 stało się sprawą europejską a arbitraż międzynarodowy nakazał Krzyżakom rozebranie tej Twierdzy. Również Kwidzyń jest dziełem przedkrzyżackim, gdyż w końcu XIII w. Krzyżacy wykupili zamek i miasto od Stańków i dobudowali WIADUKT. Słynny wiadukt w Kamieńcu Podolskim przypisuje się Kazimierzowi Wlk, ale jest on ponoć na kolumnie Trajana. Wg mnie wiadukt ten powinien zbudować jednak Asklepios. W XIX w. publikowano dokumenty o Wykupywaniu przez Krzyżaków zamków od wielmożów polskich i pruskich.

Obecny zbarokizowany kościół na krakowskiej Skałce jest fundacją Królowej Jadwigi, natomiast częstochowska bazylika Jasnogórska Władysława Jagiełły – po zniszczeniu huty JASNEJ przez husytów litewskich. Tradycja o zniszczeniu Częstochowy przez Tatarów jest poprawna, gdyż Krym należał wówczas do Litwy a Korybutowicz Ostrogski przy pomocy Tatarów okupował Śląsk, czego pamiątką jest DONŻON w Srebrnej Górze, który świadczy, że Litwini posługiwali się jeszcze granatami z nitrogliceryną. Jest to jedyna na terenie Polski BASTYLIA, jakie budowano we Francji w wojnie stuletniej.

Fortycją do obrony przy pomocy PUSZEK z nitrogliceryną jest Barbakan krakowski, który stracił sens po zdobyciu artylerii turkiestańskiej pod Bełzem w r. 1362. Na powracającą Wielką Ordę nad Sinymi Wodami napadli Litwini i zajęli Kijów. Litwa już wcześniej wpisała się do historii europejskiej, usuwając wespół z Polakami Wielkiego Tumnika z Moskwy i osadzając tam Iwana Kalitę. Aby pomieścić garnizon 10 tysięcy wojowników konnych – tego największego bodaj w historii Europy do czasu Piotra Wielkiego EGZEKUTORA PODATKOWEGO – musiało być w Moskwie kilkanaście kremlinów, których większość zachowała się. Miało to wpływ na Europę Zachodnią, gdyż udostępnienie przez Polaków Walezjuszom artylerii turkiestańskiej stało się podstawą absolutyzmu francuskiego, bo artyleria ta nie tylko biła Anglików, ale i burzyła zamki feudałów.

Jeden z wrocławskich historyków architektury opowiadał, jak w Smoleńsku Rosjanka pokazywała mu sigmuntowskoju kriepast. Odpowiedziałem, że to, co mu pokazywano, było twierdzą Borysa Godunowa, a kremlin smoleński jest dziełem Michała Glińskiego, który przewiózł tam skarbiec Jagiellonów, żeby ogłosić się udzielnym księciem smoleńskim. Chciał lawirować między Polską a Moskwą, ale w Moskwie został aresztowany za OBRAZĘ MAJESTATU, gdyż budowany kremlin smoleński był wspanialszy od moskiewskiego. Sąd bojarski skazał go na konfiskatę Księstwa Smoleńskiego i skarbca Jagiellonów.

Król krzyknął TAŃCZYĆ DALEJ i dał list błaznowi, który Zapłakał. Inna historia krakowska mówi, że w r. 1870 wszyscy kupowali akcje francuskie a pruskie tylko błazny. Hrabia Tarnowski podszedł do stającego na Baczność huzara pruskiego i krzyknął ANIEBÓJSIE.
 
Strony:« Poprzednia 1 2
 
 
« powrót|drukuj