Skip Navigation
 

Koronacja Kaźka, 1370

38. POD CZARNYM KRZYŻEM

Krzyżacka Bydgoszcz

WSCHODNI RZYM BYŁ NIE W KRAKOWIE A BYDGOSZCZY

Nad dolną Wisłą najważniejszym historycznie zamkiem był Wyszogród, który został zdobyty na Prawdzicach przez Bolesława III i Węgrów w r. 1113. W książce Zamki i strażnice krzyżackie Ziemi Chełmińskiej, GRAFFITI BC Toruń 2000; jest jednak zagadkowy WONNENBURG (s. 115–6). Był on na przeciw Fordonu, co odpowiada lokalizacji równie zagadkowego Pienia (s. 76-8).

Pień jest na planie z r. 1909 jako ZABUDOWA FOLWARKU, które w r. 1941 badali archeolodzy hitlerowscy. Są tam teraz tylko hałdy gruzu ceglanego, ale miejscowa ludność zna lokalizację zamku i różne historie.

Zdobycie Wyszogrodu w r. 1113 zaczęło europejską karierę tego zamku. Informacja krzyżacka o Wonnenburgu pochodzi z r. 1278 – jakby został on zajęty razem z Zatorem-Malborkiem – ale komturia ta została wkrótce zlikwidowana, co jest ewenementem w historii krzyżackiej.

Biorąc pod uwagę, że Polacy i Węgrzy zdobyli Wyszogród z WIEŻ NA OKRĘTACH, i po wdarciu się do miasta Zacięte Walki trwały jeszcze 10 dni, to nie było to Ostromecko na wysokiej górze, tylko Najważniejsze Miasto w Północnej Polsce Borodziej-Weneda-Skurgon-Bydgoszcz. Prawdopodobnie Wyszogród to FORDON od Frontonu. Wymieniony przez Ptolemeusza Skurgon to zaś SAMARKANDA czyli Szwedzka Atlantyda.

Po podboju przez Krzyżaków Pomorza Wschodniego Wyszogród-Bydoszcz pojawia się znowu w kontekście wojen krzyżacko-polskich. Ja tłumaczę to tym, że pomysł przeniesienia stolicy krzyżackiej do Bydoszczy ZANIEPOKOIŁ Europę. Wówczas bowiem Krzyżacka Bydgoszcz awansowałaby do miast europejskich a Zakon przestałby być państwem okupacyjnym, co przy pozytywnym sojuszu z kapitałem mieszczańskim mogło zagrozić feudalnej Europie, która POWINNA oponować taki pomysł, gdyż wówczas Prusy – jako sojusz militaryzmu niemieckiego z żydostwem – powstałyby kilka wieków wcześniej.

W r. 1327 Władysław Łokietek zawarł rozejm z Krzyżakami, na mocy którego Krzyżacy zwrócili Polsce Wyszogród. Gdy jednak w r. 1329 Krzyżacy i Czesi najechali Litwę to Łokietek musiał zaatakować Krzyżaków, wobec czego Krzyżacy i Czesi zdobyli Wyszogród i spustoszyli Kujawy. W r. 1330 zagrożeni przez Bawarów Czesi wycofali się z wojny z Polską więc doszło do nowego rozejmu polsko-krzyżackiego i zwrotu Wyszogrodu Polsce.

Jednak już w r. 1331 wybuchła nowa wojna z Krzyżakami i Czechami, w której Krzyżacy ponieśli klęskę pod Płowcami, ale po wycofaniu się Węgrów Krzyżacy ponownie zdobyli Wyszogród-Bydgoszcz, a potem Ziemię Dobrzyńską i Kujawy, zaś Czesi opanowali Śląsk.

Była to jedna z największych klęsk Polski w średniowieczu, ale wojna ta została przegrana już w r. 1223, gdy Czesi i Niemcy, korzystając z polskiej krucjaty przeciw Czyngis Chanowi, zdobyli krwawo Jesioniki Śląskie, gdzie były największe w Europie zasoby saletry, która, aż do zdobycia przez Polaków artylerii turkiestańskiej w r. 1362, była potrzebna do granatów z nitrogliceryną nazywanych PUSZKAMI. Na saletrze jesionickiej wyrosły militarne potęgi Czech, Austrii i Prus. Ostatnio zaś jeden historyk zwrócił mi uwagę, że Turcy mieli saletrę z Albanii.

W r. 1335 zjazd monarchów w Wyszegradzie węgierskim rozpatrzył sprawę wojen Polski z Krzyżakami i Czechami. Pierwszą decyzją było przyznanie Wyszogrodu Krzyżakom z nakazem zburzenia twierdzy wyszogrodzkiej, co miało zabezpieczyć Europę przed przeniesieniem stolicy krzyżackiej do Bydgoszczy.

Ta sprawa zdaje się tłumaczyć zagadkową mapę z r. 1909, gdzie zamek Pień ma budynki na planie prostokąta, które 40 lat później badali Niemcy. Otóż wydaje się, że gdy Niemcy zorientowali się, że Polacy szukają Wyszogrodu, jako architektury PRZEDKRZYŻACKIEJ to zamek w Pieniu wysadzili a cegłę wywieźli.

„POLSKA MAPA ARCHEOLOGICZNA – Najciekawsze odkrycia, najciekawsze zabytki, Wydawnictwo Kartograficzne EKO-GRAF Sp. z o.o. Wrocław” podaje: „Dramatyczny opis walk o Wyszogród na początku XII w. zamieścił Gall Anonim... W XIV w. funkcję grodu przejął zamek w Bydgoszczy i skupione wokół niego miasto.”

Fordon nazywał się po polsku Bartodziejem, skąd Brda. CUDOWNE zdobycie Wyszogrodu przez Bolesława III Krzywoustego wypada rozumieć, że nie była to flotylla wiślana, ale okręty MORSKIE, na których zamontowano wieże oblężnicze, po których Polacy i Węgrzy przedostali się na mury FORDONU.

Cytadela FORDON istniała już za Prawdziców a Krzyżacy chcieli „urządzić" w tej BRAMIE POMORZA swą nową stolicę. Stał tam również największy garnizon szwedzki w czasie Potopu.

Po powstaniu kolei żelaznej Fordon stracił rangę Najważniejszego Miejsca w dorzeczu Odry i Wisły więc urządzono tam Największe Więzienie Kobiece. Na terenie tej cytadeli znajduję się obecnie CERAMET i PZZ.

Nazwę Ptolemeusza SKURGON można uznać za fonetyczny skrót od niezrozumiałej dla Greków aryjskiej SAMARKANDA czyli Wielkiego Miasta, która to nazwa mogła się pojawić po podboju Kujaw przez Szreniawę ok. r. 2600 p.n.e., choć Bydgoszcz powinien zdobyć już Wandaluz o czym świadczy jej aryjska nazwa WENEDA.

W latach 1331-46 Krzyżacy budowali w Bydgoszczy stolicę, o czym świadczy też nazwa Oster Roma (Ostromecko), którą Rzym jednak sobie wyprosił, gdyż WSCHODNIM RZYMEM był w Konstantynopolu, wobec czego Krzyżacy zmienili nazwę miasta na BIG GHOST, co Polacy polszczyli na Bydgoszcz. Gdy jednak w r. 1343 wiadomo było, że Krzyżacy będą musieli zwrócić Bydgoszcz Polsce to stosując się do Wyroku Europejskiego z r. 1335 ROZEBRALI WSPANIAŁĄ BYDGOSZCZ a cegłę spławili Wisłą.

Lwowsko-Wrocławską Szkołę Archeologiczną zlikwidowano zaproszeniem do datowania Gotyku Krakowskiego Jerzego Hawrota, który odatował Kraków kulturą Łużycką i Przedłużycką. Potem zaproszono historyka architektury z Oxfordu, który odatował – jak leci – Kazimierzem Wielkim, bo ZASTAŁ POLSKĘ DREWNIANĄ A ZOSTAWIŁ MUROWANĄ, wobec czego LWSAiAH wytruto, że zostałem tylko ja.

Kazimierz III zbudował w Krakowie Barbakan, bo po zdobyciu pod Bełzem w r. 1362 na Wielkiej Ordzie artylerii turkiestańskiej takie fortycje nie miały już sensu. Zachowała się rozmowa w Białej Wieży (Wołgogradu) Turczyńskiej z Generałem Mamajem: TY JESTEŚ SILNY I KRÓL POLSKI JEST SILNY. DOBRZE BYŁOBY DLA WSZYSTKICH, ABYŚCIE ŻYLI W POKOJU. - A CZEGOŻ SOBIE KRÓL POLSKI ŻYCZY? - MOSKWY... Tak, dzięki Turczyńskiej, zaczęła się budowa Gotyckiego KREMLA i GOTYCKIEJ MOSKWY.

Znany jest drzeworyt: KORONACJA BOLESŁAWA CHROBREGO Miechowity, co wobec Chrobrego Nie Ma Sensu. Jeden ze Świadków ma OKULARY, co było możliwe PO zdobyciu przez Wenecjan Konstantynopola w r. 1205. KORONACJA była pod zamkiem NIEDZICA z tej racji, że w CZORSZTYNIE był skarbiec. Spisz należał do Polski więc o Zaskoczeniu mowy nie było. Czorsztyn można było zdobyć po kilkumiesięcznym oblężeniu, w którym to czasie można było przeprowadzić mobilizację o odeprzeć Każdego napastnika. Drzeworyt przedstawia więc Koronację Kaźka na Kazimierza IV. Na INAUGURACJI Gotyckiego Kremla w 1369 w Mszczonie Kaźko jako Wielki Książę Pomorski ze zburzonej przez Krzyżaków BYDGOSZCZY jest Namiestnikiem Moskwy.

Gotycki Kraków był dziełem Kanclerza Szczepanowskiego, który w czasie wyprawy Bolesława II do Chin zbudował za kontrybucję bizantyjską miasto Godne Koronacji Zdobywcy Azji.

Do czasu kolei transport wodny był dużo tańszy od kołowego, toteż miasta były nad rzekami, jako arteriami transportowymi a Łódź powstała dzięki kolei. Do trakcji kolejowej najważniejszym miejscem w Polsce była Bydgoszcz, jak w Niemczech Berlin. Kętrzyński zauważył, że WIADOS Ptolemeusza nie jest Odrą, gdyż Odra to SUEBOS-Słebos, co uzasadniłem tym, że Słebos to Sława, od czego urobiono Morze Sławskie-Swebskie.

http://wandaluzja.pl/admin2017w.php?p=pagesForm&iPage=199# To suponuje WIADOS na Szlak Bursztynowy w postaci kanału PRZEMYSŁOWEGO Sosnowiec-Bydgoszcz. Argumentem za tym jest, że SKRÓT Warty przez Radomsko, którędy szedł kanał Przemysłowy, nazywa się WIDAWKĄ. Kanał taki musiał istnieć ze względu na cieszyński węgiel, na którym mogła funkcjonować metalurgia Kaszubska w Górach Wenedyjskich, które kojarzą się z dostarczającym węgiel Wiadosem.

Wersje o wytapianiu żelaza węglem drzewnym są bajkami, bo węglem drzewnym można tylko WZBOGACAĆ rudę. Tak jak metalurgia kaszubska pracowała na węglu cieszyńskim tak metalurgia powiślańska na sokalskim, zwanym dawniej POPIOŁAMI. Z tej racji starożytny port w Pucku był kilkakrotnie większy od średniowiecznego portu w Gdańsku, który należał do największych w Europie.

Metalurgię kaszubską zniszczyli Hunowie przez zburzenie kanału Przemysłowego, a to znaczy, że do tego czasu Bydgoszcz była NAJWAŻNIEJSZYM MIASTEM W POLSCE. WITALIS był słowiańskim bogiem Gościnności, wobec czego Siewierz nazywał się pierwotnie Wsiech Witamy. Tu zaczynał się przekop od Przemszy do Warty w Zawarciu-Zawierciu.

Nazwa Olsztyn nie jest niemiecka a od HOLOWANIA, gdyż na zamku w Olsztynie była latarnia nawigacyjna. Holowanie wymagało TARASÓW holowniczych, skąd tARaSONION Ptolemeusza – w tym kontekście Częstochowa. Przypominam, że funkcja kanału Przemysłowego jako Szlaku Bursztynowego była wtórna wobec transportu węgla cieszyńskiego, co po bitwie nad Nedao-Nidą w 454 r. nie było potrzebne, gdyż zagłębie Sokalskie znalazło się we władaniu Wandalów a metalurgia powiślańska Starczała Całej Europie.

Podczas pracy w Instytucie Kształtowania Środowiska zniszczyłem Wisłę Kaskadową Edwarda Gierka Polskim Bobrem Kasztelańskim i jej NIEKONKURENCYJNOŚCIĄ wobec Kanału Przemysłowego a dla Skandynawów jachtowego do Dunaju. Odra Przemysłowa była do budowy okrętów wojennych, a dla nas oraz Czechów i Węgrów, którzy muszą inwestować w metalurgię górnośląską dla konkurencyjności, ważna jest ruda nie szwedzka a kurska, co preferuje kanał Przemysłowy.

Oglądając Występ Eleni w Bydgoszczy z okazji XIX Rocznicy Radia Maryja usłyszałem: W TEJ PIĘKNEJ XV-WIECZNEJ KATEDRZE, co było pokazaniem mi języka zza pleców Eleni? XIV-wieczną architekturą jest kościół na Skałce Królowej Jadwigi i bazylika Jasnogórska Jagiełły. Mała fara bydgoska jest datowana na l. 1466-1502. W Gdańsku Krzyżacy na miejscu zburzonego przez siebie wielkiego kościoła św. Józefa zbudowali kościółek św. Elżbiety więc na Starym Mieście w w zburzonej przez Krzyżaków Bydgoszczy wzniesiono małą farę, gdyż w XIV w. nie zbudowano w Europie ANI JEDNEJ katedry.

Wyspa Młyńska świadczy o systemie hydrotechnicznym: z I strony była śluza a z II tama dla turbin, który to system piętrzył wodę dla systemu fortecznego Okołu. Ten system zlikwidowali Prusacy budując kanał Brda-Noteć, ale zamek BISKUPI na wyspie Młyńskiej zlikwidowali wyraźnie Krzyżacy, którzy ewakuując Bydgoszcz mogli rozebrać stare kościoły a cegłę spławić, jak to zrobili z katedrą w Kruszwicy czy zamkiem Królewskim w Sieradzu.

Lubomir Czupkiewicz lokalizuje SKURGON Ptolemeusza k. Bydgoszczy, czyli że Bydgoszcz mogła się nazywać Skurgonem. Identyfikacja geograficzna Czupkiewicza jest najlepsza, bo RUGION to Gocki Gdańsk a ASKAUKALIS to sarmacki Płock, który został zajęty przez Gotów dopiero na podstawie traktatu z Wandalami w r. 174, pod słowiańską nazwę GOPŁO tj. Orle czy Sokole Gniazdo. Nazwa GOCI jest też słowiańska, bo od getytu-rudy ze Szwecji. Stara Ślązaczka mówiła: Co za paskudny naród ci Niemcy. Na dobrego Pana Bośka mówią GOD.
 
Strony: 1 2 Następna »
 
 
« powrót|drukuj